Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 

(Τροποποίηση της καταληκτικής ημ/νίας: Τετάρτη 31/01/2018)

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του ΤΕΙ Αθήνας έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις του Τ. Β’ Αρ. 2368/ΦΕΚ 12.07.2017

   2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (προσάρτημα της από 2/08-06-2017 πράξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του      Τμήματος ΣΑΕΤ), που εξειδικεύει το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές σύμφωνα με τον Ν.3685/2008 (Α΄ 148) και όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4009/2011, που ισχύει και συμπληρώνει τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Αθήνας.

 

προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με έναρξη στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18.

 

Γενικά

 • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Τ. Β’ Αρ. 2368/ΦΕΚ 12.07.2017).

 • Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) χρονικής διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 • Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική  εργασία του, που στο σύνολό τους αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου των δεκαοκτώ (18) μηνών. Αιτήματα συνοδευόμενα από επαρκή αιτιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για προσωρινή διακοπή είναι δυνατόν να εξεταστούν ως ειδικές περιπτώσεις από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

 • Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3200 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 1200 € με την εγγραφή, 2η δόση: 1000 € πριν την έναρξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου και 3η δόση: 1000 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.master-conservation.teiath.gr , ή επικοινωνώντας στο E-mail: gram-master-conservation@teiath.gr.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας που παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://master-conservation.teiath.gr/prosklisi-metaptyxiakoi και την οποία θα υποβάλουν συμπληρωμένη:

(α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση gram-master-conservation@teiath.gr ,

και

(β) σε φυσική μορφή εντός φακέλου στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος ΣΑΕΤ, ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος,12243 Αιγάλεω, Αθήνα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής Τετάρτη 31/01/2018 (βάσει της Τροποποίησης της 10/01/2018) και ώρα 13:30 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής). Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (βλ. κατωτέρω) και να αναγράφει ευκρινώς στο εξωτερικό του: «Πρόσκληση ΠΜΣ-ΣΑΕΤ 02/2017».

Οι υποψήφιοι, εντός του φακέλου θα πρέπει να συμπεριλάβουν Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες), στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας

 2. Βιογραφικό σημείωμα

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες)

 5. Αντίγραφο Πτυχίου

  1. Πτυχιούχοι ημεδαπής: Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ.

  2. Πτυχιούχοι αλλοδαπής: Αντίγραφο πτυχίου ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά) και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.

  3. Για όσους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και εκκρεμεί η απονομή πτυχίου μπορούν να προσκομίσουν ανάλογη βεβαίωση της οικείας Γραμματείας τους

 6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

 7. Αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης (Β2) αγγλικών

 8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές

 9. Βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας

 10. Πιθανή ερευνητική ή/και συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα[1]

 11. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων πιθανών πτυχίων ή/και αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

 12. Άρρενες υποψήφιοι: επικυρωμένη βεβαίωση εκπλήρωσης/απαλλαγής/αναβολής των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους

 13. Αλλοδαποί  υποψήφιοι: οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).

 

Φάκελοι που δεν θα περιέχουν τα δικαιολογητικά 5-8 δεν θα αξιολογούνται.

 

[1] Τεκμηριώνεται από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από αξιολόγηση που θα ακολουθήσει το παρακάτω σχήμα:

   Βαθμός πτυχίου: 30%

   Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας: 10%

   Πιθανή συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου: 15%

   Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος: 15%

   Συνέντευξη: 30%

 

Θα αξιολογούνται μόνο οι φάκελοι που θα περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά 1-9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι αξιολογούμενοι υποψήφιοι φοιτητές θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία και ώρα της προσωπικής συνέντευξης.

 

Αιγάλεω, 01/12/2017

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σταμάτιος Χ. Μπογιατζής

Αναπληρωτής Καθηγητής

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis