ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 (27/11/2017), και ώρα 13:30, στη Γραμματεία του Τμήματος ΣΑΕΤ εκδήλωση ενδιαφέροντος με μορφή φακέλου που θα αναγράφει στο εξωτερικό του ευκρινώς «Προκήρυξη ΠΜΣ ΣΑΕΤ - Π2/2017». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση xxx).

 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου

  • Πτυχιούχοι ημεδαπής: Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ.

  • Πτυχιούχοι αλλοδαπής: Αντίγραφο πτυχίου ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά) και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.

  • Τελειόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών: βεβαίωση τμήματος/σχολής που πιστοποιεί την επιτυχή φοίτησή τους συνημμένο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

 5. Επίσημο επικυρωμένο αντίγραφο ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

 6. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης (Β2) αγγλικών.

 7. Για τους άρρενες υποψηφίους: επικυρωμένη βεβαίωση εκπλήρωσης/απαλλαγής/αναβολής των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους

 8. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο οι υποψήφιοι

  • Θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο  ΠΜΣ

  • ΘΑ αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.

 9. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων πιθανών αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

 10. Επιθυμητές: 1-2 συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis