Γραμματειακή Υποστήριξη: Πρόσκληση για Υποβολή Πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (καταληκτική ημ/νία: 22/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας», του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, προτίθεται να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με έναν εξωτερικό συνεργάτη για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του παραπάνω ΠΜΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αντικείμενο έργου: Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στην γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με καθήκοντα: 

 

  • τη διαχείριση και τη διεξαγωγή των κύκλων μαθημάτων, 

  • διεκπεραίωση αιτημάτων και αλληλογραφίας εν γένει (εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα), σύνταξη με υπόδειξη του Διευθυντή του ΠΜΣ, πάσης φύσεως εγγράφων και εντύπων, 

  • τήρηση αρχείου, ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεφωνική επικοινωνία με συμμετέχοντες, συνεργάτες και αρμόδιους φορείς για διευθέτηση ζητημάτων, 

  • ενημέρωση δικτυακού τόπου προγράμματος, 

  • διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, 

  • κάθε άλλη εργασία απαραίτητη για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. 


Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 3,5 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης. 

Ποσό: H αμοιβή μικτά μηνιαίως θα καθορίζεται βάσει: i. των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις σχετικές οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Προϋποθέσεις υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
•    Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναφέρονται στην Πρόσκληση, και γενικότερα, να συντρέχουν στο πρόσωπό τους σωρευτικά όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.
•    Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.
•    Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

 

Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 8.30 - 13.30) είτε να αποστείλουν τη σχετική ενυπόγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταχυδρομικά, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: "Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 15070/07-11-18) για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας»" μέχρι και τις 22-11-18 στη διεύθυνση:


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 1

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43
Κτίριο Κ15 - «Πολυγωνικό»

Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 15070/07-11-18) για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας»

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis