Γραμματειακή Υποστήριξη: Πρόσκληση για Υποβολή Πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (καταληκτική ημ/νία: 21/12/2017)

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του ΤΕΙ Αθήνας προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση έργου μερικής απασχόλησης, με έναρξη το Φεβρουάριο του 2018 έως και 22/7/2018 (με δυνατότητα ανανέωσης) για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση ως εξής:

Αντικείμενο έργου:

 

Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αποτελεί η γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», με έναρξη λειτουργίας τον Φεβρουάριο του 2017. Συγκεκριμένα: γραμματειακή υποστήριξη σχετικά με: τη διαχείριση και τη διεξαγωγή των κύκλων μαθημάτων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας (εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα), διεκπεραίωση αιτημάτων, σύνταξη με υπόδειξη του Διευθυντή του ΠΜΣ, πάσης φύσεως εγγράφων και εντύπων, τήρηση αρχείου, ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεφωνική επικοινωνία με συμμετέχοντες, συνεργάτες και αρμόδιους φορείς για διευθέτηση ζητημάτων, ενημέρωση δικτυακού τόπου προγράμματος, διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

 

Προσόντα υποψηφίων:

 

  1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

  2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών  αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

  3. Τεκμηριωμένη τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας (Β2)

  4. Τεκμηριωμένη άριστη γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών (Η/Υ, διαδίκτυο, ιστοσελίδες)

  5. Τουλάχιστον 24μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων  επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και στο γνωστικό αντικείμενο της Συντήρησης και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 21/12/2017 στη δ/ση: Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας (Αγίου Σπυρίδωνος και Μήλου 1 (2ος όροφος). Αιγάλεω, ΤΚ 12243

Οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Συμπληρώστε το έντυπο της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis