Παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Παρασκευή 25/1/2019

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με έναρξη στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με μορφή Αίτησης και Φακέλου Υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα ζητούμενα στην αριθ. ΠΜΣ-ΣΑΕΤ 03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της 27/11/2018


Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Πολιτιστικών αγαθών, Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.


Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) χρονικής διάρκειας κατ΄ ελάχιστον τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.


Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πα.Δ.Α. Το τέλος φοίτησης ανέρχεται σε 2800 € ανά φοιτητή, ενώ το 30% των εισαγομένων φοιτητών απαλλάσσεται από το τέλος φοίτησης βάσει των διατάξεων του του άρθρου 35, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (Τ. Β΄ Αρ. 3387/ΦΕΚ 10.08.2018). 
 

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis