Όργανα του Π.Μ.Σ  αποτελούν: (α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης , (β) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και (γ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Διευθυντής του Π.M.Σ.

    Σταμάτιος Χ. Μπογιατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

O Διευθυντής του Π.M.Σ. συγκαλεί την Σ.Ε. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής, ενώ εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.  

O Διευθυντής του Π.M.Σ. ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο παρών εσωτερικός κανονισμός.

O Διευθυντής του Π.M.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ.E.Σ. για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Για την άσκηση των καθηκόντων του είναι δυνατή η μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι.

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

   

    Μέλη: 

   Αργυροπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια

    Θεουλάκης Παναγιώτης, Καθηγητής

    Πολυχρονοπούλου Όλγα, Καθηγήτρια

    Τσίλαγα Ευαγγελία-Μαρίνα, Καθηγήτρια

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Ε.Π. του Τμήματος τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Σύμφωνα με τους Ν. 3685/2008 και 4009/2011, η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Π.M.Σ. και προτείνει τον επιβλέποντα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, καθώς και την τριμελή εξεταστική επιτροπή της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.)

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αποτελείται από τον Πρόεδρο  του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της Γ.Σ. και δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της Δ.Σ.Ε.Σ στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ. 

Οργάνωση του ΠΜΣ

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis