Μέθοδοι Διδασκαλίας

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται δια ζώσης. H διδασκαλία κάθε εξαμήνου διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες, μη συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων. Η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιείται σε ενότητες (blocks).

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η φοίτηση είναι επαρκής, εφόσον το σύνολο των απουσιών του φοιτητή δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των πραγματοποιηθεισών ωρών στο σύνολο του  Ακαδημαϊκού έτους. Για ειδικούς λόγους, ο αριθμός των απουσιών μπορεί να αυξάνεται στο 20% του συνολικού αριθμού των ωρών. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να οφείλονται σε αντικειμενικά σοβαρές αιτίες και να τεκμηριώνονται. Η βαθμολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 με βάση το 5.

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές που αποτυγχάνουν στην εξέταση μαθήματος στη κανονική περίοδο εξέτασής του, δικαιούνται μίας επανεξέτασης κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο. Ο διδάσκων του μαθήματος με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του  Π.Μ.Σ. μπορεί να αξιοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή που προσφέρεται από το  Τμήμα , την πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης του ΤΕΙ  Αθήνας και τις σύγχρονες τεχνολογίες συμπληρωματικά, με τη συμβατική, δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία του μαθήματος. Σε περίπτωση που το μάθημα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής απέτυχε, δεν προσφέρεται εκ νέου, αλλά μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα ή άλλη εργασία ισότιμης έρευνας, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Σ.Ε. Λοιπά θέματα καθορίζονται από τον ειδικότερο Κανονισμό του  Π.Μ.Σ, που συντάσσεται από τα συντονιστικά όργανα του  Π.Μ.Σ.

Μέθοδοι Εξέτασης

Η αξιολόγηση όπως και η διδασκαλία κάθε μαθήματος είναι κατά κανόνα ευέλικτες και εξατομικεύονται από τον κάθε διδάσκοντα στο σχεδιασμό του μαθήματος. Οι μέθοδοι διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διαλέξεις, σεμινάρια, φροντιστήριο, εργαστηριακή άσκηση, άσκηση πεδίου, παρουσιάσεις, διαδραστική διδασκαλία, συμμετοχή σε ομάδες, άσκηση ρόλων, εκπόνηση μελέτης (project), προσκεκλημένους ομιλητές.  Σεμιναριακή ή φροντιστηριακή υποστήριξη διενεργείται όταν κρίνεται απαραίτητη.

 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών αφορούν ενδεικτικά τη διαμορφωτική ή συμπερασματική αξιολόγηση, τη δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης, τις ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, την επίλυση προβλημάτων, τη γραπτή εργασία, την έκθεση-αναφορά, την προφορική εξέταση, τη δημόσια παρουσίαση, την εργαστηριακή εργασία.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis