Προσφερόμενα μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δομείται ως εξής:

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών,

α) το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα,

β) το δεύτερο εξάμηνο ομοίως περιλαμβάνει υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα,

γ) Κατά  το τρίτο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Project). 

Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική  εργασία του.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Ακολουθούν οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS):

Τίτλοι μαθημάτων

  Εξάμηνο Α΄

 1. Χρώμα: Επιστήμη και Τεχνολογία

 2. Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

 3. Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών

 4. Ψηφιακές τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης   

 5. Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς

 6. Ειδικά θέματα παθολογίας και φθοράς οργανικών υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς

  Εξάμηνο Β΄

 1. Ειδικά θέματα μη καταστρεπτικού ελέγχου

 2. Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης δομής των υλικών

 3. Προηγμένα υλικά και μέθοδοι συντήρησης

 4. Μελέτη περιπτώσεων συντήρησης σύνθετων αντικειμένων

 5. Διαχείριση κινδύνων και σχεδιασμός βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς

 6. Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης

  Εξάμηνο Γ΄

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στη συντήρηση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Οι Συντονιστές των μαθημάτων είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ορίζονται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Επιπλέον, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τις εξής αρμοδιότητες ως προς το εκπαιδευτικό έργο:

 • κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

 • συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,

 • διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης κάθε φοιτητή προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.

 

Στη διδασκαλία των Ενοτήτων εμπλέκονται και προσκεκλημένοι διδάσκοντες με συναφές αντικείμενο. Η συμμετοχή των προσκεκλημένων διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις είναι μικρότερη ή ίση του 40% του συνολικού διδακτικού έργου.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis