Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 1: Νομοθετικό πλαίσιο-Γενικές διατάξεις-Δομή του ΠΜΣ

1.1 Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. εξειδικεύει το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές σύμφωνα με τον Ν.3685/2008 (Α΄ 148) και όπως έχει τροποποιηθεί με τους Ν.4009/2011, Ν.4485/2017 και Ν. 4521/2018 που ισχύουν και συμπληρώνουν τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Π.Δ.Α.. βάσει των  άρθρων 30-37 & 43,45, 48 ,των διατάξεων του Ν.4485/2017

 1.2 Βάσει των ανωτέρω, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Π.Δ.Α.), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και αγγλικό τίτλο «Conservation of Cultural Heritage».

 1.3 Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Π.Δ.Α. με τίτλο: «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» είναι, οι κάτοχοι του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές γνώσεις, που σχετίζονται με τη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παράλληλα να έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις με βάση τις αρχές που διέπουν τη Συντήρηση και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διερευνώντας ταυτόχρονα τις ραγδαίες εξελίξεις στο περιβάλλον των εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού.

Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος συνίσταται στο επιστημονικό πεδίο της Συντήρησης και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συγκεκριμένα στις απαιτούμενες εξειδικευμένες και επικαιροποιημένες γνώσεις με αντικείμενο τη μελέτη, την τεκμηρίωση, την ανάλυση, τη συντήρηση, την προστασία και τη διαχείριση του υλικού μέρους της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

1.4 Βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα που συνδυάζει τα διεθνώς αποδεκτά και αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία των προηγμένων τεχνολογιών, συναφών με τη Συντήρηση, συνεπικουρούμενων και από την εις βάθος γνώση του άυλου τμήματος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Με αυτή τη φιλοσοφία, προσφέρεται ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

1.5 Το Π.Μ.Σ. έχει τέτοια δομή ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας ή εξειδικεύοντας το επαγγελματικό τους προφίλ, ή εάν στοχεύουν στον Ακαδημαϊκό χώρο να στελεχώνουν ερευνητικές ομάδες και να συμβάλλουν στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

1.6 Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Δεδομένης της δυνατότητας να προσκαλούνται επιστήμονες της αλλοδαπής αναγνωρισμένης αξίας (βλ. Άρθρο 12), προβλέπεται η δυνατότητα ώστε μεμονωμένες διαλέξεις να διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

Μετά από απόφαση της Γ.Σ., δύναται να υπάρξει στην πορεία δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος και στην Αγγλική γλώσσα.

 

Άρθρο  2:  Όργανα διοίκησης του ΠΜΣ

  Τα  αρμόδια  Όργανα του Π.Μ.Σ (άρθρο 31 του Ν.4485/17) είναι:

Α.  Συνέλευση  του Τμήματος

Β. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Γ.  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

  Α. Η  Συνέλευση  του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (άρθρο 31, παρ.3 του Ν.4485/17) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32,

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.  

 Β. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (άρθρο 31, παρ.5 του Ν.4485/17) απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

  Γ. O Διευθυντής του Π.M.Σ. (άρθρο 31, παρ.8 του Ν.4485/17) είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

 

Άρθρο 3 : Τρόπος Εισαγωγής και αριθμός Εισακτέων

 3.1 Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε είκοσι (20) με βάση  την βέλτιστη  αναλογία ενός (1) φοιτητή ανά διδάσκοντα, μέλος Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ.

 3.2 Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση σε θεωρητικές γνώσεις υποβάθρου και πρακτικές δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια ενός προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Π.Κ.), καθώς και επικαιροποίηση και εμβάθυνση σε καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές τεκμηρίωσης, διάγνωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας, παρέχοντας σε ένα  Συντηρητή/τρια τα μέσα για την ενδυνάμωση των επαγγελματικών  δυνατοτήτων και/ή για την εξειδίκευση των επαγγελματικών πρακτικών.

Βάσει αυτών, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων Συντήρησης πολιτιστικών αγαθών, Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν επαρκώς τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες υποβάθρου για την παρακολούθηση των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων κα για την επιτυχή διεξαγωγή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Προβλέπεται να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές, εφόσον γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).

 3.3  Στα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης των εισακτέων περιλαμβάνονται: ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

 3.4  Απαραίτητη  προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. κι αυτή είναι η Αγγλική (επίπεδο Β2)   η   όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.

 3.5 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρου 34 του Ν.4485/17.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, ύστερα από  απόφαση  της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι επιτυχόντες στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή υπότροφοι από  μη κερδοσκοπικά  Ιδρύματα.

 3.6. Δεν γίνονται δεκτοί φοιτητές των οποίων οι τίτλοι σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

 

Άρθρο  4: Διάρκεια φοίτησης

 4.1 Η έναρξη κάθε κύκλου σπουδών γίνεται το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Σ.Ε. και έγκρισης από τη Γ. του Τμήματος είναι δυνατό η έναρξη να μετατεθεί στο χειμερινό εξάμηνο.

 4.2 Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η επιτυχής παρακολούθηση του συνόλου του Π.Μ.Σ. χορηγεί σε κάθε φοιτητή/τρια 90 ECTS.

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα τα οποία χορηγούν από 30 ECTS στον φοιτούντα. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα, κατά τα οποία οι φοιτητές απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα -πάσο, πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Ιδρύματος, πρόσβαση στη δανειστική βιβλιοθήκη) πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

 4.3 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη ολοκλήρωσης των σπουδών εντός του διαστήματος των τεσσάρων εξαμήνων, η Σ.Ε. εγείρει αυτοδικαίως ζήτημα διαγραφής του φοιτητή από το Π.Μ.Σ., για το οποίο αποφασίζει η Γ. Σ. του Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια να ζητήσει από τη Σ.Ε. εγγράφως αιτιολογημένη προσωρινή αναστολή των σπουδών του/της που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα (παρ. 3 Άρθρο 33 Ν. 4485/2017). Κατά την διάρκεια της περιόδου της αναστολής, αφαιρείται η φοιτητική ιδιότητα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Εάν μετά την εκπνοή της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιστρέψει και αναλάβει τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προς το Π.Μ.Σ. αμέσως διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα του Π.Μ.Σ.. Η διαγραφή γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Γ.Σ.. Σε περίπτωση που στον μεταπτυχιακό φοιτητή είχε ανατεθεί θέμα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης πριν από την χορήγηση της αναστολής φοίτησης, αυτός διατηρεί τα δικαιώματα επί του θέματος.

Φοιτητής που δεν φοιτά αδικαιολόγητα για δύο διαδοχικά εξάμηνα διαγράφεται μετά από πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ..

 

Άρθρο 5 : Μεταφορά και συσσώρευση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

Το ΜΠΣ ακολουθεί το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων που ισχύει σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, και σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015, http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf ) .

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι άμεση συνάρτηση του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε φοιτητή ή σπουδαστή. Ο φόρτος εργασίας κάθε προσφερόμενου μαθήματος του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί στο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο φόρτος εργασίας αποτιμάται ανά εξάμηνο σε τριάντα (30) ECTS.

 

Άρθρο 6 : Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα. Δύναται να  υπάρξουν διαλέξεις προσκεκλημένους καθηγητές από την αλλοδαπή στην αγγλική γλώσσα. Δίνεται η δυνατότητα  πραγματοποίησης του Προγράμματος στην Αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της  Γ.Σ.

Ο συντονισμός των μαθημάτων του  Π.Μ.Σ. και η ανάθεση διαλέξεων ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 4.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και το πρόγραμμα σπουδών του δομείται ως εξής:

υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, που το κάθε ένα περιλαμβάνει 11-13 εβδομάδες διδασκαλίας. Εξ αυτών,

 • το πρώτο εξάμηνο (Α΄) περιλαμβάνει έξη (6) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί 30 ECTS

 • το δεύτερο εξάμηνο (Β΄) περιλαμβάνει έξη (6) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί 30 ECTS

 • στο τρίτο (Γ΄) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία χορηγεί 30 ECTS και είναι δυνατό να υποβοηθείται από εξειδικευμένες διαλέξεις.

Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η δυνατότητα διδασκαλίας περιορισμένου αριθμού διαλέξεων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Βάσει των ανωτέρω, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα                                                                                                                                         Διδ. Ώρες (Θ)      Διδ. Ώρες (Ε)       ECTS

Χρώμα: Επιστήμη και Τεχνολογία                                                                                                                2                                              4

Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων                                            2                                              4

Ιστορική και αισθητική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών                                                              2                                              4

Ψηφιακές τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης                                                                                        1                    2                        6

Ειδικά θέματα παθολογίας και διάβρωσης ανόργανων υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς               2                    1                        6

Ειδικά θέματα παθολογίας και φθοράς οργανικών υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς                      2                    1                        6

Σύνολο                                                                                                                                                            11                    5                      30

 

 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα                                                                                                                               Διδ. Ώρες (Θ)               Διδ. Ώρες (Ε)       ECTS

Ειδικά θέματα μη καταστρεπτικού ελέγχου                                                                                 2                                                          4

Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης δομής των υλικών                                     2                                                         4

Προηγμένα υλικά και μέθοδοι συντήρησης                                                                                 2                                   1                    4

Μελέτη περιπτώσεων συντήρησης σύνθετων αντικειμένων                                                    2                                   1                    6

Διαχείριση κινδύνων και σχεδιασμός βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς             2                                   1                    4

Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης                                                                                                                  3                   8

Σύνολο                                                                                                                                              10                                   6                    30

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα                                                                                                                                Διδ. Ώρες (Θ)                Διδ. Ώρες (Ε)     ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Project)                                                                                                                16                  30

 

Άρθρο 7:  Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί το Π.Μ.Σ., ορίζεται από την Γ.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή του Π.Δ.Α. στο οποίο έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. ως Σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να επιβλέπει το πολύ ένα (1) μεταπτυχιακό φοιτητή. Η Σ.Ε. και ο Σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Άρθρο  8: Παρακολούθηση των μαθημάτων, μέθοδοι διδασκαλίας  και αξιολόγηση των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών

  8.1 Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος με τον τρόπο αξιολόγησης και ενδεικτικό κατάλογο βιβλιογραφίας είναι αναρτημένο εγκαίρως πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου στον επίσημο ιστότοπο του Π.Μ.Σ. ο οποίος είναι προσβάσιμος σε όλους. Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, και εξειδικευμένα στοιχεία των μαθημάτων διατίθενται στους φοιτητές, είτε μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class), η/και μέσω διανεμόμενων φυλλαδίων.

  8.2 Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα προσφερόμενα μαθήματα βάσει παρουσιολογίου, και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική  εργασία του, το σύνολο των οποίων θα του χορηγήσουν τις απαιτούμενες 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα με απόφαση της Σ.Ε. και τα εξάμηνα της αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

 8.3  Η διδασκαλία και η αξιολόγηση κάθε μαθήματος είναι κατά κανόνα ευέλικτες και εξατομικεύονται από τον κάθε διδάσκοντα στο σχεδιασμό του μαθήματος. Οι μέθοδοι διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διαλέξεις, σεμινάρια, φροντιστήριο, εργαστηριακή άσκηση, άσκηση πεδίου, παρουσιάσεις, διαδραστική διδασκαλία, συμμετοχή σε ομάδες, άσκηση ρόλων, εκπόνηση μελέτης (project), προσκεκλημένους ομιλητές.  Σεμιναριακή ή φροντιστηριακή υποστήριξη διενεργείται όταν κρίνεται απαραίτητη.

   8.4  Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών διαμορφώνονται από τον εκάστοτε διδάσκονται και εξαρτώνται από τις πιθανές ιδιομορφίες κάθε μαθήματος. Αφορούν δε ενδεικτικά, σε διαμορφωτική ή συμπερασματική αξιολόγηση, σε δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, σε ερωτήσεις σύντομης απάντησης, σε ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, σε επίλυση προβλημάτων, σε γραπτή εργασία, την έκθεση-αναφορά, σε προφορική εξέταση, σε δημόσια παρουσίαση, ή σε εργαστηριακή εργασία.

  8.5 Επαναληπτική εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα προβλέπονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις που ο φητητής/τρια αποτυγχάνει, ή εμφανίζει σοβαρή αιτιολογημένη δικαιολογία μη παρακολούθησης της τελικής εξέτασης ή εκπόνησης εργασίας. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θα τον οδηγήσει σε ανεπιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, ορίζεται ύστερα από αίτημά του, η επανεξέτασή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 8.6 Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος προκύπτει από το βαθμό επιτυχίας σε προφορική ή γραπτή εξέταση, (βαθμός τουλάχιστον 5,0 στην κλίμακα 0-10). Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών καθορίζονται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώνει γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή και να στηρίζεται σε ενδιάμεσες δοκιμασίες, εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα, μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της Σ.Ε., συγγραφής ερευνητικής εργασίας η οποία λαμβάνει βαθμολογικό ποσοστό ανάλογα με τον εκάστοτε προσδιορισμένο φόρτο εργασίας και τις απαιτούμενες ώρες ερευνητικής εποπτείας.

 8.7  Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων (Α΄ και Β΄ εξαμήνου),  στο Γ’ εξάμηνο σπουδών ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.        

Άρθρο  9: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

 9.1 Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας έχει ως σκοπό να δείξει την εκ μέρους του μεταπτυχιακού φοιτητή την αυτοδύναμη κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και ικανοτήτων επιστημονικής ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και αποτίμησης, καθώς και ενδεχόμενης αξιοποίησής τους στην προαγωγή της έρευνας ενός συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής καλείται να καταδείξει την ικανότητά του να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο και να συμμετάσχει στην ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, στοχεύει στα ακόλουθα:

 • επιλογή, ανάλυση και σαφή διατύπωση του θέματος

 • το σχεδιασμό της εργαστηριακής ή/και ερευνητικής πορείας

 • την κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας

 • τον εντοπισμό ευρύτερων συναφών ερευνητικών ερωτημάτων

 • τις προτάσεις για περεταίρω διερεύνηση και πιθανή ανάπτυξη και έρευνα

 • συζήτηση/αποτίμηση των αποτελεσμάτων (ή συμπερασμάτων)

 • τη συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο μέσω των ευρημάτων

 

 9.2 Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στη Συντήρηση έχει ερευνητικό και εργαστηριακό χαρακτήρα και πραγματοποιείται κατά το 3ο εξάμηνο σπουδών και χορηγεί 30 ECTS στον φοιτητή.

Η Συντονιστική Επιτροπή αναθέτει το θέμα της Μ.Δ.Ε. σε κάθε φοιτητή ύστερα από αίτησή του αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων, καθώς και οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης εργασίας.

 9.3 Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή η συγγραφή της εργασίας στην αγγλική γλώσσα κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντος καθηγητή και του υποψηφίου φοιτητή.

 9.4 Η Σ.Ε. ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων, όλοι τους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Την ευθύνη της επίβλεψης της μεταπτυχιακής εργασίας, είναι δυνατόν να έχει κάθε διδάσκων στο  Π.Μ.Σ., (μέλη Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ., επισκέπτες μέλη Δ.Ε.Π.  άλλων Τμημάτων, Ερευνητές,  εργαζόμενοι σε Μουσεία και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα (βλ. Άρθρο 6).

 9.5 Στο βαθμό που εξειδικεύονται στο εκάστοτε θέμα της Μ.Δ.Ε., κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος καθηγητή της εργασίας, η εξεταστική επιτροπή καθορίζει και τα τελικά κριτήρια βαθμολόγησής της.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στη Συντήρηση, εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και στη συνέχεια, υποστηρίζεται δημόσια από τον φοιτητή ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής από την οποία βαθμολογείται. Εάν παρέλθει ένα εξάμηνο μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία εκπόνησης της εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται.

 9.6 Το τελικό πλήρες κείμενο της Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται και από εκτενή περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η οποία θα εκτίθεται στις αρχικές σελίδες της εργασίας. Με ευθύνη του φοιτητή, θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η οποία θα το αναρτά υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Επί πλέον, με ευθύνη και χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. θα είναι διαθέσιμη και σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα: για τη βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ. και την κεντρική βιβλιοθήκη του Π.Δ.Α..

 

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

10.1 Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές  σύμφωνα με το παρουσιολόγιο. Η φοίτηση είναι επαρκής, εφόσον το σύνολο των απουσιών του φοιτητή δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των πραγματοποιηθεισών ωρών στο σύνολο του Ακαδημαϊκού έτους. Για ειδικούς λόγους, ο επιτρεπτός αριθμός των απουσιών μπορεί να αυξάνεται στο 15% του συνολικού αριθμού των ωρών. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να οφείλονται σε αντικειμενικά σοβαρές αιτίες και να τεκμηριώνονται.

10.2 Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν το τέλος φοίτησης που ορίζεται      σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και πιθανές διευκολύνσεις που έχουν προσδιοριστεί στον εκάστοτε κύκλο σπουδών. Απαλλάσσονται από το τέλος φοίτησης, φοιτητές που πληρούν τα οικονομικά κριτήρια (άρθρο 35 Ν.4485/17). Το τέλος φοίτησης θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, ενώ είναι δυνατή η  καταβολή του σε επί πλέον δόσεις για διευκόλυνση των φοιτητών.

 10 .3 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή τους στην αρχή κάθε εξαμήνου, με αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του  Π.M.Σ.

 10.4 Δεν προβλέπεται αναπλήρωση μαθημάτων εντός του ίδιου κύκλου σπουδών.  Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή δεν παρακολούθησε μαθήματα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.M.Σ. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις (όπως σημαντικά ζητήματα υγείας), κατόπιν αιτήματος του φοιτητή, η Σ.Ε. μπορεί να εξετάσει την παραχώρηση δυνατότητας για παρακολούθηση του ιδίου μαθήματος σε επόμενο κύκλο σπουδών χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που το μάθημα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής απέτυχε, δεν προσφέρεται εκ νέου, μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα ή άλλη εργασία ισότιμης έρευνας, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Σ.Ε.

10.5 Οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία εντός των χρονικών πλαισίων του τρίτου εξαμήνου σπουδών. Κατόπιν επαρκώς δικαιολογημένου αιτήματός τους, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντος, και απόφασης της Σ.Ε., είναι δυνατό να παραταθεί το χρονικό διάστημα κατά τρεις ή έξη μήνες.

 

Άρθρο 11 : Επιτυχής παρακολούθηση και Αποφοίτηση

11 .1 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των που περιγράφονται στο Άρθρο 10 , θεωρούνται ότι περάτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους και τούς απονέμεται το Δ.Μ.Σ., εφόσον:

(α) παρακολούθησε επιτυχώς βάσει του προβλεπόμενου αριθμού παρουσιών τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων,

(β) αξιολογήθηκε επιτυχώς στα μαθήματα (βαθμός επιτυχίας είναι τουλάχιστον 5,0 της κλίμακας 0-10), και

(γ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (βαθμός επιτυχίας: τουλάχιστον 5,0 της κλίμακας 0-10).

11.2 βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης: α) στα μαθήματα (ισότιμος μέσος όρος) σε ποσοστό 60%  και  β) στη διπλωματική εργασία στη Συντήρηση σε ποσοστό  30% .       

11.3 Μετά την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Προγράμματος (Άρθρα 6,8,9),    οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του  Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία και σύμφωνα με το γενικό κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Άρθρο 12: Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών

12.1 Το Π.Μ.Σ. συμμορφώνεται με τις διαδικασίες αξιολόγησης βάσει των διατάξεων του Άρθρου 44 του Ν.4485/2017. Στο τέλος κάθε  Ακαδημαϊκού εξαμήνου,

(α) οι διδάσκοντες συμπληρώνουν το Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ενιαίο ερωτηματολόγιο σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν βάσει του όποιου αξιολογούν τους διδάσκοντες και το επικουρικό προσωπικό, την διδαχθείσα ύλη, τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, το εποπτικό υλικό, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τους χώρους διδασκαλίας, και

(β) διεξάγεται κοινή συνεδρίαση των μεταπτυχιακών φοιτητών, των διδασκόντων και της Σ.Ε. για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ. Τα πορίσματα των συνεδριάσεων αυτών συντάσσονται σε Εξαμηνιαία Έκθεση.

12 .2 Στο τέλος κάθε κύκλου σπουδών συντάσσεται Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης από τα μέλη της Σ.Ε. και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών η οποία στηρίζεται στις Εξαμηνιαίες Εκθέσεις, καθώς και σε πιθανά συμπληρωματικά στοιχεία. Τα πορίσματα της εσωτερικής αυτής αξιολόγησης επιτάσσουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας διαρκούς αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων καθώς και των υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

12.3 Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται Αναλυτικός Απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης.

12.4 Στο τέλος πενταετούς κύκλου λειτουργία του Π.Μ.Σ. διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση από εξαμελή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) βάσει του ν. 4009/2011 (Α΄ 189), η οποία συγκροτείται με απόφαση της Κοσμητείας.  Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του  Π.Μ.Σ., ως προς την προτίμηση του από τους υποψήφιους φοιτητές αλλά και την εικόνα του στην αγορά εργασίας. Ως υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της λειτουργίας του  Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44 του Ν.4485/2917, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει πρόσβαση της Ε.Σ.Ε. στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα μπορούν να συναντώνται και να συζητούν με εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών, καθώς και με το Διευθυντή και τα μέλη της Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Τα κριτήρια των αξιολογήσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο Παράρτημα Β’.

 

Άρθρο 13  : Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. και αναθέσεις διδασκαλίας

 13.1 Ο συντονισμός των μαθημάτων του  Π.Μ.Σ. γίνεται κατόπιν ανάθεσης από τη Γ.Σ., κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του Π.Δ.Α.. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο  Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα μέλη Δ.Ε.Π.

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων, κατόπιν ανάθεσης από τη Γ.Σ., προέρχονται από

(α) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης,

(β) μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εκτός εάν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

(γ) ομότιμους καθηγητές (Άρθρο 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,

(δ) διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α' 112), ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, και

(ε) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους (κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ή υποψήφιους διδάκτορες, ή επαγγελματίες εξαιρετικής συναφούς τεχνικής εμπειρίας), οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του Τμήματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 7, Άρθρο 29, του Ν. 4009/2011.

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας και τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται βάσει των εξής: (α) προγενέστερη εμπειρία στην διδασκαλία του αντίστοιχου ή ομόλογου μαθήματος σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και (β) ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος.

Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 13.2 Κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και εφόσον τα υφιστάμενα μέλη που καθορίζονται στην παρ. 4.1 δεν επαρκούν, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., και ακόλουθης απόφασης της Γ.Σ. του Τμήματος, είναι επίσης δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας σε Επισκέπτες Καθηγητές από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Ως συνέπεια της ανάθεσης, είναι δυνατό να προσκληθούν

(α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Π.Δ.Α.,

(β) ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα του Άρθρου 13Α, Ν. 4310/2014

(γ) επισκέπτες καταξιωμένοι επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε Ερευνητικό Κέντρο, καλλιτέχνες, επιστήμονες ή άλλοι επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή συναφή εμπειρία προς το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

(δ) επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ομιλούντες την αγγλική γλώσσα (παρ.7, Άρθρο 16, Ν.4009/2011)

(ε) είναι δυνατόν να γίνουν νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, Άρθρο 36, Ν.4485/2017).

Προβλέπεται, τέλος, η δυνατότητα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015) εθελοντικής διδασκαλίας χωρίς επίσημη ανάθεση, κατά την οποία ο προσκαλούμενος διδάσκει χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή, πλην των οδοιπορικών του.

 13.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.4485/2017 , προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. με σκοπό τη συμμετοχή του ως διδάσκοντος στο παρόν Π.Μ.Σ., αποτελεί η διδασκαλία χωρίς αμοιβή, επιπλέον των νόμιμων υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα ακόμη Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ. Η αμειβόμενη και η μη αμειβόμενη  διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, περίπτωση μέσα στο ίδιο  Ακαδημαϊκό  Έτος. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) ή περισσότερων ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

13.4  Οι αναθέσεις διδασκαλίας γίνονται, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. και απόφασης της Γ.Σ.,  κατά προτεραιότητα και σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από τα μέλη Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ.. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από μέλη Δ.Ε.Π.  συναφούς ειδικότητας ή/και γνωστικού πεδίου του Π.Δ.Α., Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα, Μουσεία, κ.λ.π.  

 

Άρθρο 14: Διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το Π.Μ.Σ. δεδομένου ότι απαιτείται προσωπικό με εμπειρία σε Προγράμματα συναφή με το πεδίο της συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η οργάνωση και η διεξαγωγή του που χαρακτηρίζεται από τη διεπιστημονικότητα και διέπεται από αυστηρή δεοντολογία και κανόνες ηθικής. Σημειώνεται ότι λόγω των ανωτέρω αιτιάσεων, οι ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω της εξειδίκευσης και του εκτεταμένου ωραρίου από τη Γραμματεία του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος.

Συγκεκριμένα, η Γραμματεία θα στελεχώνεται ειδικά για τις συναφείς ανάγκες του Προγράμματος με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων, την προώθηση διαδικασιών για τη σύνταξη και δημοσίευση προκηρύξεων και υποβολή αιτήσεων, τη συγκέντρωση δικαιολογητικών των υποψηφίων και πριν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους, τις διαδικασίες εγγραφής τους συμπεριλαμβανομένης της μηχανογραφημένης σύνταξης καταλόγων εγγεγραμμένων, την τήρηση μαθητολογίου (ατομικών στοιχείων για κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή), την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, την προώθηση διαδικασιών χορήγησης δανείων, υποτροφιών, ακαδημαϊκών ταυτοτήτων και λοιπών παροχών προβλεπόμενων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών απονομής τίτλων, την ενημέρωση βιβλίων και την παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος.

Άρθρο 15 :  Πόροι του Π.Μ.Σ. – Διαχείριση Εσόδων

15 .1 Η  χρηματοδότηση του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να προέρχεται από: (α) τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, (δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, (ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+), (στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., καθώς και (ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Ν. 4485/2017.

Συγκεκριμένα, μέρος των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. (όπως μετακινήσεις επισκεπτών διδασκόντων) είναι δυνατόν να καλύπτεται από συμβαλλόμενα Ανώτατα Εκπ. Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω Erasmus+. Επίσης, (έξοδα δημοσιότητας, εκτυπώσεις Διπλωματικών Εργασιών, τελετές και ημερίδες) είναι δυνατόν να καλύπτονται από τα έσοδα του ΕΛΚΕ, στο βαθμό που τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 17.4

15.2  Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4485/2017, ένα μέρος ή το σύνολο των λειτουργικών του εξόδων θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης το οποίο θα καταβάλλουν οι εισαγόμενοι φοιτητές που θα πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής.

Το ανώτατο ποσό του τέλους φοίτησης καθορίζεται σε Δύο χιλιάδες οκτακόσια  Ευρώ (2800) και θα καλύπτει τις ανάγκες σε προσωπικό διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης, εργαστηριακές ανάγκες (αναλώσιμα και μικροεξοπλισμός), μετακινήσεις επισκεπτών καθηγητών που δεν καλύπτονται από τις  πιο πάνω περιπτώσεις. Για κάθε κύκλο σπουδών, το ποσό αυτό θα μπορεί να μειωθεί, εφόσον εξασφαλιστούν έγκαιρα πόροι από τις περιπτώσεις των πηγών χρηματοδότησης (α) – (ζ).

15.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, από το τέλος φοίτησης απαλλάσσεται κατ’ ανώτατο ποσοστό το 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών των οποίων το ατομικό (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 100%, και το 70%, αντίστοιχα, του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος (ΕΔΔΙΕ), σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής ακολουθεί τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 18

15.4 Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να χορηγούνται πρόσθετες υποτροφίες ή/και δάνεια βάσει ακαδημαϊκών και οικονομικών κριτηρίων, προερχόμενες από πρόσθετους οικονομικούς πόρους, όπως περιγράφονται στις παρ. 17.1 και με την περιγραφόμενη διαδικασία της παρ. 1 του Άρθρου 18.

Το συνολικό ποσό των πρόσθετων οικονομικών πόρων, εκπίπτει από το σύνολο των καταβαλλόμενων διδάκτρων.  Σε περίπτωση που οι ανωτέρω πόροι καλύπτουν ολόκληρο τον προϋπολογισμό κάθε κύκλου σπουδών, το Π.Μ.Σ. εντάσσεται στις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του Άρθρου 37 του Ν.4485/2017, και συγκεκριμένα, κάλυψη λειτουργικών εξόδων του μπορεί να προέρχεται, κατόπιν αιτήματος, (α) από το 30% των διαχειριστικών εσόδων του ΕΛΚΕ από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Δ.Α. και (β) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αίτησης χρηματοδότησης από το Π.Δ.Α..

15.5 Στις περιπτώσεις που πόροι του Π.Δ.Α., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η/και άλλοι δημόσιοι πόροι διοχετεύονται στην οικονομική ενίσχυση του Π.Μ.Σ., προβλέπεται η δυνατότητα ώστε μεταπτυχιακοί φοιτητές με καθεστώς υποτροφίας (παρ. 17.4), να προσλαμβάνονται από το Τμήμα  Συντήρησης Αρχαιοτήτων  και Έργων Τέχνης  για να επικουρούν τα μέλη E.Π.  στην εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, την εποπτεία των εξετάσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων. Κριτήρια για την παροχή της ανωτέρω υποτροφίας αποτελούν, κατά κύριο λόγο, η αξιολογική κατάταξη εισαγωγής τους στο Π.M.Σ. και η επίδοση τους κατά το Α’ και Β’ εξάμηνο σπουδών.

15.6 Προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ.: Η οικονομική διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Δ.Α.. Στον κατωτέρω Πίνακα (Πίνακας Εισροών)  παρουσιάζονται τα έσοδα του Προγράμματος.

Εισροές

1                Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4485/17                  0 €

2                Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14                         του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα                                                                                                                                                         0 €

3                Πόροι από ερευνητικά προγράμματα                                                                                                                                                                                0 €

4                Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών                                                                                                   0 €

5                Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.                                                                                                                0 €

6                Τέλη φοίτησης                                                                                                                                                                                                              39 200 €

                   ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                                                                        39 200 €

 

Το 70% του ετήσιου συνολι­κού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (ποσοστό που προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης του 30% υπέρ λειτουργικών δαπανών του Π.Δ.Α., α/α 11 του Πίνακα Εκροών που ακολουθεί) το οποίο αφορά τις λει­τουργικές δαπάνες (δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες), ανέρχεται στο ποσό των 27440 € και αναλύεται ως εξής στον Πίνακα Εκροών:

Εκροές

1                Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού                                                                                                                                                                                                                                         2 000 €

2                Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές                                                                                                                                    0 €

3                Δαπάνες αναλωσίμων                                                                                                                                                                                                    3 200 €

4                Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.                                                                                                                                                     2 000 €

5                Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς                                                                                                                0 €

6                Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΣΑΕΤ                                                                                                      1 300 €

7                Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ.Α.                                          

8                Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017                                                                                                4 000 €

9                Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης                                                                                                                                                        12 800 €

10              Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 140 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)                                                                                                                                                                                                                  27 440 €

 

11              Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11 760 €

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                                                                                             39 200 €

 

 

Άρθρο 16: Διαδικασία χορήγησης υποτροφιών

16.1 Χορήγηση απαλλαγής τέλους φοίτησης: μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. βάσει των κριτηρίων του Άρθρου 5, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν  αίτηση  απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με περιγραφέντα στο Άρθρο 15, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.  Επιλέγονται οι φοιτητές που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει του ατομικού ή οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό 30%, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από τους έχοντες το χαμηλότερο εισόδημα.

16.2 Χορήγηση άλλου είδους υποτροφιών: σε περίπτωση εξασφάλισης πόρων που περιγράφονται στην παρ. 1 του Άρθρου 15, το Π.Μ.Σ. ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών σε αριθμό που αντιστοιχεί στο σύνολο των πόρων στους φοιτητές που δεν έχουν λάβει απαλλαγή βάσει της παραγράφου 1, και κατά προτεραιότητα βάσει της αξιολογικής κατάταξης εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. που λαμβάνει υπόψη ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια.

Η χορήγηση υποτροφίας έχει εξαμηνιαία διάρκεια, και η συνέχισή της εξετάζεται από την Σ.Ε., επί τη βάσει της τήρησης των ως άνω κριτηρίων, ενώ συνεκτιμάται επίσης, εάν ο φοιτητής λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει για το ίδιο διάστημα άλλη υποτροφία, άλλου τύπου οικονομική ενίσχυση, ή απαλλαγή τέλους φοίτησης. Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1. ο αριθμός, τα κριτήρια και οι όροι για την παροχή των εν λόγω υποτροφιών καθορίζονται από την Γ.Σ., η οποία και επιλέγει, κατόπιν προτάσεως της Σ.Ε. τους φοιτητές που θα λάβουν την ανωτέρω υποτροφία.

 

Άρθρο 17 : Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. τροποποιείται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. στην Γ.Σ.. Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα ρυθμίζονται από την Σ.Ε. και τη Γ.Σ.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: Τεκμηρίωση Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Η γνώση της αγγλικής τεκμηριώνεται από:

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE,

 • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN

 • Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2. Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE

 • CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS

 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 505 και άνω

 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

 • Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II)

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που: α) κατέχουν βάση ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της αλλοδαπής, ή β) διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε αγγλόφωνη χώρα, ή γ) επιτυχώς ανταποκρίνονται σε σχετική διαδικασία αξιολόγησης που μπορεί να διοργανώνεται από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis