Πρόγραμμα Σπουδών

Γλώσσα Διδασκαλίας

 

Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα. Δύναται να  υπάρξει στην πορεία δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος και στην Αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της  Γ.Σ.Ε.Σ.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται στην ελληνική ή/αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται και εκτενής περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στην αρχικές σελίδες της εργασίας.

Διάρκεια  Π.Μ.Σ., Χρόνος εισαγωγής και Απονομή Μ.Δ.Ε.

 

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα που αντιστοιχούν σε  90 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης).  Τα δύο (2 ) πρώτα εξάμηνα, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων και χορηγούν 60  ECTS  στον φοιτούντα, ενώ το  τρίτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και χορηγεί 30 ECTS στο φοιτούντα. Η φοίτηση δύναται να ανασταλεί για σοβαρό λόγο που εξετάζεται από την Ε.Δ.Ε., υπό την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των διδάκτρων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ).

Για την απονομή ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθημάτων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των αντιστοίχων μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα ξεκινά δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών κάθε  Ακαδημαϊκό έτος.

H διδασκαλία κάθε εξαμήνου διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες, μη συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων. Η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιείται σε ενότητες (blocks).

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να χορηγούνται υποτροφίες και δάνεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δικαιούνται επίσης υγειονομικής περίθαλψης και διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να προσλαμβάνονται από το Τμήμα  Συντήρησης Αρχαιοτήτων  και Έργων Τέχνης υπό μορφή υποτροφίας, για να επικουρούν τα μέλη E.Π. στην εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, την εποπτεία των εξετάσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων. H σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.M.Σ. ή/και του Τ.Ε.Ι. Κριτήρια για την παροχή της ανωτέρω υποτροφίας αποτελούν, κατά κύριο λόγο, η κατάταξη εισαγωγής τους στο Π.M.Σ. και η επίδοση τους κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών, ενώ συνεκτιμώνται επίσης εάν ο φοιτητής λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει για το ίδιο διάστημα άλλη υποτροφία, και η οικονομική του κατάσταση του φοιτητή. Ο αριθμός, τα κριτήρια και οι όροι για την παροχή των εν λόγω υποτροφιών καθορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και επιλέγει, κατόπιν προτάσεως της Σ.Ε. τους φοιτητές που θα λάβουν την ανωτέρω υποτροφία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή τους δύο φορές τον χρόνο. H ανανέωση γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα  σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του  Π.M.Σ.

Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή δεν παρακολούθησε μαθήματα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.M.Σ. Διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, που εκτιμά η Σ.Ε. και εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ.  η οποία λαμβάνει τη σχετική απόφαση.

 

Διδάσκοντες στο  Π.Μ.Σ.

 

Ο συντονισμός των μαθημάτων του  Π.Μ.Σ. γίνεται κατά προτεραιότητα από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,  του ΤΕΙ Αθήνας. Τη διδασκαλία των μαθημάτων, των εργαστηριακών και των φροντιστηριακών ασκήσεων, καθώς και την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο  Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και  Έργων Τέχνης. 

Συντονισμός και αναθέσεις δύναται να γίνουν και σε μελή Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. Τμημάτων άλλου ΑΕΙ, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή συγγραφική δραστηριότητα, σε ομότιμους καθηγητές, σε επισκέπτες καθηγητές και σε ειδικούς επιστήμονες κατόχους   διδακτορικού διπλώματος με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη, σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του  Π.Μ.Σ.  

Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα του  Π.Μ.Σ. γίνεται με απόφαση της  Γ.Σ.Ε.Σ.. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας και τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται ως εξής:

Προγενέστερη εμπειρία στην διδασκαλία του αντίστοιχου ή ομόλογου μαθήματος σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.

Ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος.

 

Επιβλέποντες καθηγητές

 

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί το  Π.Μ.Σ., ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μόνιμο μέλος  Ε.Π. του ΤΕΙ Αθήνας στο οποίο έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. ως σύμβουλος. Η Σ.Ε. και ο σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

Διπλωματική Εργασία

 

Για την παρακολούθηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στη Συντήρηση, ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.  του  Π.Μ.Σ. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Ε.Π. ή ερευνητές ή λοιποί επιστήμονες, όλοι τους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στη Συντήρηση, έχει ως σκοπό να δείξει την εκ μέρους του μεταπτυχιακού φοιτητή αυτοδύναμη κατοχή γνώσεων και ικανοτήτων επιστημονικής ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και αποτίμησης, καθώς και ενδεχόμενης αξιοποίησής τους στην προαγωγή της έρευνας ενός συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα, σκοπός της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στη Συντήρηση, είναι, να καταδείξει ο φοιτητής την ικανότητά του να συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο και να συμμετέχει στην ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, στοχεύει στα ακόλουθα:

  • επιλογή, ανάλυση και σαφή διατύπωση ερευνητικού θέματος,

  • σχεδιασμό  ερευνητικής  πορείας,

  • κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (και αναφορά στη συναφή συζήτηση) γύρω από το επιλεγμένο θέμα,

  • εντοπισμό των σχετικών γενικότερων ερευνητικών ερωτήσεων,

  • οργάνωση ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος, το οποίο οδηγεί σε ενδεχόμενες νέες θεωρητικές ερωτήσεις που θα συνεισφέρουν στη σχετική βιβλιογραφία, 

  • συζήτηση/αποτίμηση των αποτελεσμάτων (ή συμπερασμάτων),

  • συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο μέσω των ευρημάτων.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στη Συντήρηση, εγκρίνεται από τον επιβλέποντα και στη συνέχεια, υποστηρίζεται δημόσια από τον φοιτητή ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής από την οποία βαθμολογείται. Εάν παρέλθει ένα εξάμηνο μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία εκπόνησης της εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται.

 

Παρακολούθηση μαθημάτων και επίδοση φοιτητών

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η φοίτηση, βάσει παρουσιολογίου είναι επαρκής, εφόσον το σύνολο των απουσιών του φοιτητή δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των πραγματοποιηθεισών ωρών στο σύνολο του Ακαδημαϊκού έτους, ενώ σε κάθε μεμονωμένο μάθημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%, το ακριβές ποσοστό των οποίων θα καθορίζεται από τον Συντονιστή του εκάστοτε μαθήματος. Για ειδικούς μόνο λόγους, ο αριθμός των απουσιών στο σύνολο του Ακαδημαϊκού έτους μπορεί να φθάσει το 20% του συνολικού αριθμού των ωρών. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να οφείλονται σε αντικειμενικά σοβαρές αιτίες και να τεκμηριώνονται. Η βαθμολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 με βάση το 5.

 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να αποκτήσουν ενενήντα  (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η επιτυχής φοίτηση στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνει (α) την επαρκή, βάσει παρουσιολογίου, παρακολούθηση των μαθημάτων θεωρίας και εργαστηρίου (βλ πιο κάτω) και (β) την επιτυχή επίδοση και προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης του φοιτητή (τουλάχιστον 5,0 στην κλίμακα 0-10). Πιο συγκεκριμένα, οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών καθορίζονται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώνει γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή και να στηρίζεται σε ενδιάμεσες δοκιμασίες, εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα, μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της Σ.Ε., συγγραφής ερευνητικής εργασίας η οποία λαμβάνει βαθμολογικό ποσοστό ανάλογα με τον εκάστοτε προσδιορισμένο φόρτο εργασίας και τις απαιτούμενες ώρες ερευνητικής εποπτείας. 

 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων (Α΄ και Β΄ εξαμήνου),  στο Γ’ εξάμηνο σπουδών ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας στη Συντήρηση (Project). Την επίβλεψη της εργασίας αναλαμβάνουν μέλη ΕΠ/ΔΕΠ, διδάσκοντες στο  Π.Μ.Σ. (παρ. 4, άρθρο 5, ν. 3685/2008), μετά από συνεννόηση με το φοιτητή, και την ανακοινώνουν εγγράφως στη Συντονιστική Επιτροπή, ενώ διατηρούν την ευθύνη της επιτυχούς εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας.

Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης στα μαθήματα σε ποσοστό 60%, και τη Διπλωματικής Εργασίας (Project) στη Συντήρηση σε ποσοστό  30%. Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής πιστώνεται συνολικά με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την επιτυχή παρακολούθηση των τριων εξαμήνων μεταπτυχιακών σπουδών, ο φοιτητής πιστώνεται με ενενήντα  (90) πιστωτικές μονάδες.   

 

Ο διδάσκων του μαθήματος με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του  Π.Μ.Σ. μπορεί να αξιοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή που προσφέρεται από το  Τμήμα, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης του ΤΕΙ Αθήνας και τις σύγχρονες τεχνολογίες συμπληρωματικά προς τη συμβατική, δια ζώσης διδασκαλία του μαθήματος.

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές που αποτυγχάνουν στην εξέταση μαθήματος στη κανονική εξεταστική περίοδο, δικαιούνται μίας επανεξέτασης κατά την επαναληπτική περίοδο. Σε περίπτωση αποτυχίας του μεταπτυχιακού φοιτητή και στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο, το μάθημα δεν προσφέρεται εκ νέου, αλλά μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα ή άλλη εργασία ισότιμης έρευνας, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Σ.Ε. Άδεια παράτασης σπουδών ή προσωρινής διακοπής προβλέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. 

Εν κατακλείδι, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και τού απονέμεται το ΜΔΕ, εφόσον:

(α) συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων,

(β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα (βαθμός επιτυχίας είναι το 5,0 και άνω της κλίμακας 0-10),

(γ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (βαθμός επιτυχίας: 5,0 και άνω της κλίμακας 0-10). Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη Γραμματεία του  Π.Μ.Σ., όπως και στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

 

Λοιπά θέματα καθορίζονται από τον Κανονισμό του  Π.Μ.Σ.

 

Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών

 

Η διδασκαλία γίνεται διαζώσης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας και η αξιολόγηση κάθε μαθήματος είναι κατά κανόνα ευέλικτες και εξατομικεύονται από τον κάθε διδάσκοντα στο σχεδιασμό του μαθήματος. Οι μέθοδοι διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διαλέξεις, σεμινάρια, φροντιστήριο, εργαστηριακή άσκηση, άσκηση πεδίου, παρουσιάσεις, διαδραστική διδασκαλία, συμμετοχή σε ομάδες, άσκηση ρόλων, εκπόνηση μελέτης (project), προσκεκλημένους ομιλητές.  Σεμιναριακή ή φροντιστηριακή υποστήριξη διενεργείται όταν κρίνεται απαραίτητη.

 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών αφορούν ενδεικτικά τη διαμορφωτική ή συμπερασματική αξιολόγηση, τη δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης, τις ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, την επίλυση προβλημάτων, τη γραπτή εργασία, την έκθεση-αναφορά, την προφορική εξέταση, τη δημόσια παρουσίαση, την εργαστηριακή εργασία.

 

Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος διανέμεται στην αρχή κάθε εξαμήνου συμπληρωμένο απαραίτητα με τον τρόπο αξιολόγησης και κατάλογο βιβλιογραφίας, ωστόσο βασικές μέθοδοι αξιολόγησης αποτελούν για το  Π.Μ.Σ., οι τελικές εξετάσεις και το μεικτό σύστημα τελικών γραπτών και προφορικών εξετάσεων και γραπτών εργασιών/project.

 

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διεξάγεται κοινή συνεδρίαση των μεταπτυχιακών φοιτητών, των διδασκόντων και της Σ.Ε. για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ. Τα πορίσματα της εσωτερικής αυτής αξιολόγησης επιτάσσουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας διαρκούς αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων καθώς και των υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Τελετουργικό αποφοίτησης

 

Μετά την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του  Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία και σύμφωνα με το γενικό κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis