Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στη συντήρηση (Project)

 

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                                            Αναστάσιος Κουτσουρής

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ               Στεφανία Χλουβεράκη

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                Υ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ                              --     

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ       --

  ECTS                                                            30

  ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ           Γ’

 

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να αναπτύξει και να ενισχύσει ο/η φοιτητής/τρια τις ικανότητες σχεδίασης και ολοκλήρωσης ενός σύνθετου έργου συντήρησης με υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας ώστε να καταστεί υπεύθυνος επαγγελματίας συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Προτιμώνται οι περιπτώσεις συντήρησης με πολυπλοκότητα επεμβάσεων που αντιμετωπίζονται με ευρηματικότητα ή εφαρμογές καινοτόμων μεθόδων συντήρησης που θα λειτουργήσουν πιλοτικά.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά τη διάρκεια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ο φοιτητής/τρια καλείται να σχεδιάσει και να ολοκληρώσει τη συντήρηση ενός κατά προτίμηση, σύνθετου αντικειμένου με πολύπλοκα προβλήματα διατήρησης προερχόμενο από φορέα συνεργαζόμενο με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Το έργο συντήρησης, σύμφωνα και με το σχεδιασμό που έχει προηγηθεί στο Β΄εξάμηνο του ΜΠΣ, θα συμπεριλαμβάνει όλα τα στάδια και τη διαδικασία συντήρησης, περιγραφή της παθολογίας, εκτίμηση των επί μέρους αξιών, τεκμηρίωση των επεμβάσεων καθώς και την διαδικασία παρουσίασης και δημοσιοποίησης.

Η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει την εφαρμογή των επεμβάσεων συντήρησης και τη συγγραφή τόσο του σκεπτικού των επεμβάσεων όσο και την τεκμηρίωση των διαδικασιών εφαρμογής τους. Στην εργασία παρατίθενται τα στοιχεία πρωτοτυπίας και εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα. Η έκταση της γραπτής εργασίας ορίζεται στις 50.000 – 60.000 λέξεις (εκτός των διαγραμμάτων). Η τελική προφορική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας θα έχει διάρκεια 45΄ με τη χρήση PowerPoint.

Η εκπόνηση και η συγγραφή της ΜΔΕ γίνεται σύμφωνα με τον αντίστοιχο Κανονισμό.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η λεπτομερής αναζήτηση βιβλιογραφίας που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο συντήρησης θα κατευθύνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή σε συνεργασία με τον/την φοιτητή/τρια.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis