ΦΕΚ Επανίδρυσης του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδων στη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς λειτουργεί βάσει του Τ. Β’ Αρ. 3484/ΦΕΚ 21.8.2018 (επανίδρυση βάσει των προβλεπόμενων του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114/τ.Α').

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis