Δημοσίευση του ΦΕΚ Επανίδρυσης του ΠΜΣ

[21 Αυγούστου 2018]

Σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.4485/2017, το ΠΜΣ "Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" κατέθεσε πρόταση επανίδρυσης η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3484/21.08.2018.

Το Πρόγραμμα έχει ακριβώς την ίδια εκπαιδευτική δομή με το τρέχον.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis