Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 

(καταληκτική ημ/νία:  Δευτέρα 25/01/2021)

To Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις της Απόφασης Αρ.  Τ. Β’ Αρ. 2368/ΦΕΚ 12.07.2017 
2.    Τις διατάξεις της Απόφασης Αρ. 7487 για την Επανίδρυση του ΠΜΣ “Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Τ. Β’ Αρ. 3484/ΦΕΚ 12.08.2018) 
3.    Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)
4.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (Προσάρτημα της από το απόσπασμα του πρακτικού της Αρ. 2  /18-04-2018   Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ΣΑΕΤ) που εξειδικεύει το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές σύμφωνα με τον Ν.3685/2008 (Α΄ 148) και όπως έχει τροποποιηθεί με τους Ν.4009/2011, Ν.4485/2017 και Ν. 4521/2018 που ισχύουν και συμπληρώνουν τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Π.Δ.Α.. βάσει των  άρθρων 30-37 & 43,45, 48 ,των διατάξεων του Ν.4485/2017 
Προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με έναρξη στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21.

 

Γενικά
•    Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Πολιτιστικών αγαθών, Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Τ. Β’ Αρ. 3484/ΦΕΚ 12.08.2018, Άρθρο 4). Προβλέπεται να γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές εφόσον γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου) βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β61504/30-5-2001 (659 Β΄).
•    Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών  Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) χρονικής διάρκειας κατ΄ ελάχιστον τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. 
•    Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα προσφερόμενα μαθήματα και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική  εργασία του (σύνολο: 90 πιστωτικές μονάδες ECTS).
•    Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα.
•    Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2800 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 1000 € με την εγγραφή στην αρχή του 1ου εξαμήνου, 2η δόση: 900 € στην αρχή του 2ου εξαμήνου και 3η δόση: 900 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου.
•    Το 30% των εισαγομένων φοιτητών απαλλάσσεται από το τέλος φοίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους, να υπαχθούν βάσει οικονομικών κριτηρίων στις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 2 του ν. 4485/2017, όπως καθορίζονται με την Απόφαση Αρ. 131757/Ζ1 (Τ. Β΄ Αρ. 3387/ΦΕΚ 10.08.2018
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.master-conservation.uniwa.gr, ή επικοινωνώντας στο E-mail gram-master-conservation@uniwa.gr.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας που παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://master-conservation.uniwa.gr/prosklisi-metaptyxiakoi και την οποία θα υποβάλουν συμπληρωμένη: 
(α) σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση gram-master-conservation@uniwa.gr
και 
(β) σε φυσική μορφή εντός φακέλου (Φάκελος 1) στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος ΣΑΕΤ, ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αγίου Σπυρίδωνος,12243 Αιγάλεω, Αθήνα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 20/1/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής). Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (βλ. κατωτέρω) και να αναγράφει ευκρινώς στο εξωτερικό του: "Πρόσκληση ΠΜΣ-ΣΑΕΤ 21/16-12-2020.". 

Φάκελος 1: 
Εντός του Φακέλου Υποψηφιότητας (Φάκελος 1) θα πρέπει οι υποψήφιοι να συμπεριλάβουν Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 500 λέξεις), στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ αναφερόμενοι στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του Προγράμματος.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας 
2.    Βιογραφικό σημείωμα
3.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
4.    Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες)
5.    Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου
i.    Πτυχιούχοι ημεδαπής: Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ. 
ii.    Πτυχιούχοι αλλοδαπής: Αντίγραφο πτυχίου ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά) και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ. 
iii.    Για όσους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και εκκρεμεί η απονομή πτυχίου μπορούν να προσκομίσουν ανάλογη βεβαίωση της οικείας Γραμματείας τους
6.    Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
7.    Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης (Β2) αγγλικών με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά
8.    Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές 
9.    Βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας
10.    Πιθανή ερευνητική ή/και συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα 
11.    Αντίγραφα άλλων πιθανών πτυχίων ή/και αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, αν αφορούν τίτλους σπουδών της αλλοδαπής.
12.    Άρρενες υποψήφιοι: επικυρωμένη βεβαίωση εκπλήρωσης/απαλλαγής/αναβολής των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους 
13.    Αλλοδαποί υποψήφιοι: οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).

Φάκελοι που δεν θα περιέχουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά 1-8 δεν θα αξιολογούνται.
    
Επιλογή υποψηφίων: 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει αξιολογικών κριτηρίων σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:
ΚΩΔ.          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          % ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Κ1               Βαθμός πτυχίου     30%
Κ2               Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας    10%
Κ3               Πιθανή συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου     15%
Κ4               Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος     15%
Κ5               Προσωπική συνέντευξη    30%

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την προ-αξιολόγηση των κριτηρίων Κ1-Κ4, οι αξιολογούμενοι υποψήφιοι φοιτητές θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία και ώρα της προσωπικής συνέντευξης. 

Δυνατότητα απαλλαγής από τα δίδακτρα
Οι επιλεγέντες φοιτητές που επιθυμούν να αξιολογηθούν ώστε να τύχουν δωρεάν φοίτησης στο ΠΜΣ βάσει του Ν. 3387/ 2018 (Τ. Β΄) θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό Φάκελο (Φάκελος 2) με αντίγραφο Φορολογικών Δηλώσεων/Βεβαιώσεων (2018) από την οικεία Εφορία. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αμιγώς οικονομικά, βασίζονται στο Εθνικό Διάμεσο Διαθέσιμο Ισοδύναμο Εισόδημα (ΕΔΔΙΕ),  και υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρου Νόμου. 

Αιγάλεω, 18/12/2020

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
 
Βασιλική Αργυροπούλου
Καθηγήτρια

 

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από αξιολόγηση που θα ακολουθήσει το παρακάτω σχήμα:

   Βαθμός πτυχίου: 30%

   Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας: 10%

   Πιθανή συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου: 15%

   Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος: 15%

   Συνέντευξη: 30%

 

Θα αξιολογούνται μόνο οι φάκελοι που θα περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά 1-9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι αξιολογούμενοι υποψήφιοι φοιτητές θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία και ώρα της προσωπικής συνέντευξης.

 

Αιγάλεω, 01/12/2017

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σταμάτιος Χ. Μπογιατζής

Αναπληρωτής Καθηγητής

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis