Σχεδιασμός εκπόνησης εργασίας συντήρησης

 

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κωνσταντίνος Χούλης, Αναπληρ.: Άννα Καρατζάνη                  

  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. Χούλης, Α. Καρατζάνη

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                Υ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ                             13

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ      3 E

  ECTS                                                            8

  ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ            B’

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στην προετοιμασία και την διερεύνηση από τον φοιτητή/τρια των ποικίλων παραγόντων και παραμέτρων που θα καθορίσουν τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει στο σύνθετο έργο (project) που θα αποτελέσει το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής του Εργασίας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα συνδέεται με την υλοποίηση του έργου συντήρησης (project) του Γ΄ εξαμήνου «Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας» στη συντήρηση» και λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς αυτό. Αναλυτικότερα:

 • Μελετώνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας,

 • Εξετάζεται το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο του αντικειμένου,

 • Ιχνογραφούνται τα ειδικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων,

 • Διαμορφώνεται και αποφασίζεται η μεθοδολογία διάγνωσης και ο τρόπος της επιστημονικής τεκμηρίωσης,

 • Αξιολογείται και προσδιορίζεται η αναγκαιότητα διεπιστημονικής συνεργασίας,

 • Πραγματοποιείται βιβλιογραφική έρευνα,

 • Γίνεται μελέτη και αποτίμηση ανάλογων περιπτώσεων,

 • Μελετώνται τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας ως προς τη διαγνωστική διαδικασία αλλά και την εφαρμογή της συντήρησης,

 • Διερευνώνται ενδεχόμενοι περιορισμοί της ισχύουσας νομοθεσίας ή ηθικής δεοντολογίας,

 • Διαμορφώνεται η σειρά των επεμβάσεων συντήρησης και καθορίζονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα,

 • Συντάσσεται οικονομοτεχνική μελέτη και χρονοδιάγραμμα επεμβάσεων και εργασιών.

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Letellier, Robin, Werner Schmid, and François LeBlanc. 2007. Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Guiding Principles. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/recordim 

 • Eppich, Rand, and Amel Chabbi, eds. 2007. Recording, Documentation and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Illustrated Examples. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/recordim_vol2

 • Reedy, Terry J., and Chandra L. Reedy. 1992. Principles of Experimental Design for Art Conservation Research. GCI Scientific Program Report. Newark, DE; Marina del Rey, CA: Stat/Consul, University of Delaware; Getty Conservation Institute. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/principles_experimental_design

 • Chiantore Oscar and Rava Antonio; 2013. Conserving Contemporary Art: Issues, Methods, Materials, and Research, Getty Publications
  Imprint.

 • David Myers, Stacie Nicole Smith, and Gail Ostergren (Eds) 2016. Consensus Building, Negotiation, and Conflict Resolution for Heritage Place Management. Proceedings of a Workshop Organized by the Getty Conservation Institute, Los Angeles California, 1-3 December 2009. Getty Conservation Institute

 • De la Torre, Marta, ed. 2002. Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/values_cultural_heritage

 • De la Torre, Marta, ed. 2005. Heritage Values in Site Management: Four Case Studies. Los Angeles: Getty Conservation Institute. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/values_site_mgmnt

 • Avrami, Erica C., Randall Mason, and Marta De la Torre. 2000. Values and Heritage Conservation: Research Report. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/values_heritage_research_report

 • Wong, Lori, ed. 2013. The Conservation and Management of the Tomb of Tutankhamen (KV 62): A Project Bibliography. Los Angeles: Getty Conservation Institute. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/tut_bib

 • Anderson St., Webster C. 2013 Objects in Context: Theorizing Material Culture , Canada.

 • Appelbaum B., 2012. Conservation treatment methodology, Routledge.

 • Ashley-Smith J., 2013 Risk assessment for object conservation, Routledge.

 • Caple Chr., 2012 .Conservation Skills: Judgement, method and decision making. Routledge.

 • Richmond A., Bracker A., 2010. Conservation: Principles, Dilemmas, and Uncomfortable Truths. Routledge.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis