Σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης της δομής

των υλικών

 

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σταμάτης Μπογιατζής

  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Στ. Μπογιατζής, Γ. Φακορέλλης, Ε. Τζιαμουράνη  

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ: 13

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2Θ

  ECTS: 4

  ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Β’

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Ενόργανη Χημική Ανάλυση

 

ΣΤΟΧΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στην επιλογή και το συνδυασμό των κατάλληλων μεθόδων φυσικοχημικής ανάλυσης με σκοπό, αρχικά την ταυτοποίηση ή χαρακτηρισμό ανόργανων και οργανικών υλικών και στη συνέχεια την εκτίμηση της κατάσταση διατήρησής τους. Με βασικό γνώμονα τα παραπάνω, καθώς και τις εκάστοτε υλικοτεχνικές δυνατότητες και περιορισμούς αποφασίζεται η βέλτιστη μεθοδολογία και η σειρά των συναφών ενεργειών δειγματοληψίας και ανάλυσης.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξετάζονται μεθοδολογίες στοιχειακής, μοριακής και ορυκτολογικής ανάλυσης, οι γενικές φυσικοχημικές αρχές που τις διέπουν, καθώς και το πεδίο εφαρμογής τους, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί τους.

Εκτίθεται το φυσικοχημικό υπόβαθρο των αρχών λειτουργίας, η τεχνική περιγραφή εξοπλισμού, οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τεχνικά ζητήματα εφαρμογής, λήψης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.

Μεταξύ άλλων, εκτίθενται τεχνικές ανάλυσης με ακτίνες-Χ, μέθοδοι φασματοσκοπίας δόνησης, θερμικές μέθοδοι ανάλυσης, και μέθοδοι χρωματογραφικού διαχωρισμού.

Παρουσιάζεται επίσης η δυνατότητα συνδυασμού των παραπάνω τεχνικών. Τέλος, εξετάζεται η καταστρεπτικότητα και επεμβατικότητα, οι καταστρεπτικές και μικρο-καταστρεπτικές τεχνικές ο προγραμματισμός των τεχνικών δειγματοληψίας, της κατάλληλης επεξεργασίας των δειγμάτων και των μεθόδων ανάλυσης.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Colombini Maria Perla and Modugno Francesca, Organic Mass Spectrometry in Art and Archaeology, Wiley, 2009, vol. 1.

 • Derrick M. R., Stulik D. and Landry J. M., Infrared Spectroscopy in Conservation Science, The Getty Conservation Institute, 1999.

 • Domenech-Carbo, Antonio Maria Teresa, Domenech-Carbo Virginia Costa, Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restauration, 2009.

 • Doménech-Carbó, M T, Doménech-Carbó V. Costa. “Application of Instrumental Methods in the Analysis of Historic, Artistic and Archaeological Objects.” In Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restauration, 1–32, 2009. doi:10.1007/978-3-540-92868-3.

 • Douglas S. R. C., Skoog A., Holler F. James, Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης, Εκδόσεις Κωσταράκη, 2007.

 • Garcıa Sole L. E. B. and D. J. J., An Introduction to Optical Spectroscopy, 2005, vol. 6.

 • Griffiths P. R. and de Haseth J. A., Fourier Transform Infrared Spectrometry. Second Edition, 2007.

 • Harris, Daniel C. Quantitative Chemical Analysis. 8th ed. W. H. Freeman and Company, 2010.

 • Learner, Thomas J. S. Analysis of Modern Paints. Getty Conservation Institute, 2004.

 • Pollard, Batt, Stern and Young, Analytical Chemistry in Archaeology, Cambridge, 2006.

 • Pollard, Mark; Universidad De Oxford, Cathy; Universidad De Bradford (Reino Unido) Batt, Ben; Universidad De Bradford (Reino Unido) Stern, and Suzanne M. M.; Universidad Tufts (Estados Unidos) Young. Analytical Chemistry in Archaeology, 2006. doi:10.1017/CBO9780511607431.

 • Stoner, Joyce Hill. Scientific Examination of Art: Modern Techniques in Conservation and Analysis. Proceeding. National Academy of Sciences, 2003.

 • Stuart B., Analytical Techniques in Materials Conservation, 2007, vol. 53.

 • Βαλαβανίδης Α., Βασικές αρχές μοριακής φασματοσκοπίας και εφαρμογές στην οργανική χημεία, Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis