Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

10/01/2018

Παράταση της προθεσμίας Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακούς φοιτητές

 

Κατόπιν συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και βάσει της Αριθ. 01/2018 Απόφασης (10-01-2018), δίνεται παράταση μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2018 για την υποβολή φακέλλων με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, υπενθυμίζεται, ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται (α) με συμπλήρωση της online φόρμας και (β) με υποβολή φακέλου σε φυσική μορφή.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, προτείνεται η υποβολή φακέλων μέσω Ταχυδρομείου.

Βεβαιώσεις και αντίγραφα πιστοποιητικών

Επισημαίνεται ότι βάσει του Νόμου  4250/2014 με τον οποίο έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων (ή επικυρωμένων αντιγράφων τους) που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην ρύθμιση του ως άνω νόμου,  στο φάκελο υποψηφιότητας αρκούν απλά φωτοαντίγραφα της Αστυνομικής Ταυτότητας, του Αντιγράφου Πτυχίου, Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας, κλπ.

 

01/12/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με έναρξη στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 12/1/2018.

01/12/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του ΤΕΙ Αθήνας μέσω του ΕΛΚΕ προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση έργου διάρκειας έξι μηνών, με έναρξη 01/02 /2018 και λήξη 31/7/2018 για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 09/1/2018

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis