Αξιολόγηση μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. συμμορφώνεται με τις διαδικασίες αξιολόγησης βάσει των διατάξεων του Άρθρου 44 του Ν.4485/2017. Στο τέλος κάθε  Ακαδημαϊκού εξαμήνου

(α) οι διδάσκοντες συμπληρώνουν το Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ενιαίο ερωτηματολόγιο σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν βάσει του όποιου αξιολογούν τους διδάσκοντες και το επικουρικό προσωπικό, την διδαχθείσα ύλη, τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, το εποπτικό υλικό, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τους χώρους διδασκαλίας, και

(β) διεξάγεται κοινή συνεδρίαση των μεταπτυχιακών φοιτητών, των διδασκόντων και της Σ.Ε. για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Π.Μ.Σ. Τα πορίσματα των συνεδριάσεων αυτών συντάσσονται σε Εξαμηνιαία Έκθεση.

 

Στο τέλος κάθε κύκλου σπουδών συντάσσεται Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης από τα μέλη της Σ.Ε. και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών η οποία στηρίζεται στις Εξαμηνιαίες Εκθέσεις, καθώς και σε πιθανά συμπληρωματικά στοιχεία. Τα πορίσματα της εσωτερικής αυτής αξιολόγησης επιτάσσουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας διαρκούς αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων καθώς και των υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis