Πειραματικός σχεδιασμός και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γεώργιος Παναγιάρης

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Παναγιάρης, Γ. Φακορέλλης, Ε. Παπαγεωργίου

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ: 13

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:2Θ

ECTS: 4

ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α’

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στην

 • εμπέδωση των βασικών εννοιων πειραματικού σχεδιασμού στη συντήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς και στατιστικής ανάλυσης, όπως πληθυσμός και δείγμα, ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή, κατηγορίες δεδομένων και κλίμακες μέτρησης.

 • ανάπτυξη και παρουσίαση μιας αδιάσειστης μεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων του.

 • διερεύνηση για εναλλακτικές δυνατότητες σχεδιασμού της έρευνας λαμβάνοντες υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε σχεδίου.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας του πεδίου συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, δίνοντας έμφαση στον πειραματικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται βασικές έννοιες, πρακτικές οδηγίες και μέθοδοι τόσο για το σχεδιασμό πειραμάτων όσο και για τη στατιστική ανάλυση πειραματικών δεδομένων. Επίσης, γίνεται αναφορά στην επιλογή της κατάλληλης στατιστικής μεθόδου, στις προϋποθέσεις χρήσης της καθώς και στην ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, χωρίς όμως να αναλύονται οι μαθηματικοί της υπολογισμοί.

Οι πειραματικές διαδικασίες και στατιστικές μέθοδοι που παρουσιάζονται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και ποσοτική ανάλυση δεδομένων σε διάφορα πλαίσια επιστημονικής έρευνας στη συντήρηση. Έτσι γίνεται σαφές ότι η αυστηρότητα στη διαδικασία της έρευνας που υπαγορεύεται από τα προκαθορισμένα στάδια: Ορισμός Προβλήματος – Καθορισμός Παραγόντων και Μοντέλου – Υπόθεση – Σχεδιασμός Πειράματος – Πείραμα – Παρατήρηση και Συλλογή Δεδομένων – Ανάλυση Αποτελεσμάτων – Συμπέρασμα, προσδίδει αξιοπιστία και επαναληψιμότητα στα επιστημονικά αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία στην ίδια την Επιστήμη της Συντήρησης.

 

Στο μάθημα θα εξεταστούν εκτενώς:

Επιστημονική σκέψη και πειραματικός σχεδιασμός

Βασικές αρχές στατιστικής ανάλυσης

Παρουσίαση Δεδομένων με πίνακες και γραφήματα

Περιγραφικά Μέτρα θέσης και Διασποράς

Βασικές έννοιες Δειγματοληψίας

Πλήρη παραγοντικά πειράματα

Κλασματικά παραγοντικά πειράματα

Έλεγχοι Υποθέσεων

Βασικά στατιστικά τεστ στην συντήρηση αρχαιοτήτων

Σύγκριση πολλαπλών μέσων τιμών

Ανάλυση διασποράς για k δείγματα (ANOVA)

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Δημητριάδης, Ε. (2010). Στατιστικές Εφαρμογές με τη χρήση του S.P.S.S 17 και του LISREL 8.7, Αθήνα: Κριτική.

 • Παπαγεωργίου Έφη, Βιοστατιστική και Εφαρμογές, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2016.

 • Κομίλης Δημήτριος, Πειραματικός σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση, http://hdl.handle.net/10795/1265, http://repository.edulll.gr/1265.

 • Box J.F: R. A. Fisher and the design experiments 1922–1926. American Statistician 1980, 34(1):1-7.J.C.

 • Box, G.E. Hunter, W. G.; Hunter, J. S. (2005). Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery (2nd ed.). Wiley. 

 • Chambers, J. M., Freeny, A and Heiberger, R. M. (1992) Analysis of variance; designed experiments. Chapter 5 of Statistical Models in S, eds J. M. Chambers and T. J. Hastie, Wadsworth & Brooks/Cole.

 • Dellaportas, P., Papageorgiou, E. and Panagiaris, G. (2014) Museum factors affecting the ageing process of organic materials: review on experimental designs and the INVENVORG project as a pilot study. Heritage Science 2014, 2:2

 • Howitt D & Cramer D. (2010). Introduction to Research Methods, Pearson Education

 • Hsu (1996): Multiple Comparisons. Theory and methods. Chapman and Hall.

 • Montgomery, D.C (1984) Design and analysis of experiments, Wiley New York

 • Reedy, Terry J, and Chandra L Reedy. Statistical Analysis in Art Conservation. Vol. 1. The Getty Conservation Institute, 1988. doi:10.1038/428886a.

 • Moropoulou, Antonia, and Kyriaki Polikreti. “Principal Component Analysis in Monument Conservation: Three Application Examples.” Journal of Cultural Heritage 10, no. 1 (2009): 73–81. doi:10.1016/j.culher.2008.03.007.

© 2017-2018 TEI of Athens. Proudly created with wix.com by S C Boyatzis